• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Atatürk’ün tarihi başarılarını, kurduğu modern Türkiye Cumhuriyetini yok edemeyen Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları yıllardır Atatürk’ün şahsına yönelik iftiralar atmışlardır. Bu iftiraların amacı Atatürk’ün şahsını Türk milletinin gözünde itibarsızlaştırarak onu tarihten ve milletin kalbinden silmeye çalışmaktır. Tartışılmaz bir gerçek vardır ki Atatürk gibi hem milletinin hem de dünya tarihine damga vuran tarihi şahsiyetleri tarihten silemezsiniz. Hele ki şahsına...
Tonyukuk, Türk tarihinde büyük öneme sahip bir şahsiyettir. Büyük bir devlet adamıdır. 2.Göktürk Devleti’nin kurulmasında ve yükselmesinde büyük katkısı olmuş bir kişidir. Kendisi Orhun Yazıtlarında da belirtildiği üzere Çin’de doğmuştur. Sebebi o dönemde Göktürkler’in Çin’e bağlı bulunmasıydı. Kendisi soylu Türk sülalerinden biri olan ‘’A-shih-te’’ yani Aşide sülalesinden...
M.Ö. 612 yılında Med-Babil ittifakı sonucu çöken dönemin süper gücü Asur’un en son güçlü İmparatoru Asurbanipal’dir. M.Ö. 669-627 yılları arasında tam 42 yıl Asurlara liderlik yapan Asurbanipal döneminde Asur’un çevresinde bulunan şehir ve ülkelere olan baskısı ve zulmü tepe noktasını yaşamıştır. Örnek verecek olursak Fenike kentleri Sur ve Sayda, Mısır, Babil, Elam (Susa) yağmaladığı en önemli yerlerdir. Asur’un geleneksel anlayışlarıyla...
Peçenekler, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ü Lügati't-Türk isimli eserinde Oğuzların 19. Boyu olarak gösterilir. Arap müellifi İstahri, onların Anadolu Selçukluları ve Kumanlarla hemcins (aynı kökenden) olduklarını bildirir. İbn Hordadbih "Hudud” boyunda yaşayan kavimler arasında Dokuz Oğuzlar, Kanklılar ve Guzlar ile beraber Peçenekleri de sayar. Gerdizi 1052 de el-Bekri 1094 de Peçenek yurdunun yeri, ulaşım yolları ve komşuları hakkında bilgi...
Türk tarihi ve geleneğinde ok ve yay hakimiyet sembolüdür. Hakan tahtında otururken elinde ok ve yay tutardı. Yay Hakanı, ok ise orduyu temsil ederdi. Bu gelenek Selçuklular döneminde halen devam ediyordu. 1040 Dandanakan Zaferini duyurmak için komşu ülkelere gönderdikleri fetihnamelerde ok ve yay tamgası bulunuyordu. Ok ve yay dünyaya tarafımızdan tanıtılmıştır. Adriyatik’ten Çin Seddinin ötesine kadar...
Grek kaynaklarında adı Leydi Origana olarak geçen Saka Kağanıdır. Bozkır Türk kültüründe çok erken dönemden itibaren kadının yeri erkeğin yanı olmuştur. Belge olarak takip edilebildiği kadarıyla M.Ö.1100 yıllarında bile katunlar Toy (Meclis) toplantılarının doğal üyesi olarak görülmüş ve tıpkı Kağan gibi tek oy hakları olmuştur. İbn Batuta “Şehname”de Kırım ziyaretinden bahse...
Avrupa'nın ilk faşist lideri olan Mussolini, Lozan üniversitesinde aldığı eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yapmıştır. 1902'de askerlik yapmamak için ise İtalya'dan, İsviçre'ye kaçmıştır. 1904'de İtalya'ya geri döndüğünde Sosyalist Partisi'ne katılıp on sene boyunca gazetecilik yaptı. Birinci dünya Savaşı’nın başlaması ile orduya yazılmış ve yaralanmıştır. Bu arada sosyalist partiyle arası açılmış...
20. yüzyıl, tarihe dünya savaşlarının yaşandığı, milletini felakete sürükleyen kanlı diktatörlerin hüküm sürdüğü milyonlarca insanın hayatını kaybettiği yüzyıl olarak tarihe geçti. İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde 20. yüzyılda yaşadığı felaketleri yaşamadı. Emperyalist devletlerin dünyayı paylaşamaması yüzünden çıkan iki dünya savaşı, bu savaşlar arasındaki...
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi , daha milli bağımsızlığımızı sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce ekonomik açıdan bağımsızlığımız sağlayan ''MİSAK-I İKTİSADİ''Yİ ( Milli Ekonomi İlkesi ) kabul etmiştir. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da son kez açılan Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de tam bağımsızlığımızın manifestosu olan MİSAK-I MİLLİ'yi ( Milli Yemin, Ulusal Ant ) kabul etmiştir. Bu...
Sultan Murad 1326 yılında doğdu. Annesi Nilüfer Hatun’dur. Sultan Murad 37 yaşında tahta geçer geçmez idari ve askeri bazı düzenlemeler yaptı. Kazaskerlik (Ordu Kadılığı) makamını kurdu ve başına Çandarlı Hayrettin Paşa’yı getirdi. Rumeli beylerbeyliğini kurarak başına Lala Şahin Paşa’yı getirdi ve uç teşkilatlarında da düzenlemelerde bulundu. Mali düzenlemeler alanında ise ‘pencik’ usulü adlı kanunu getirdi. Bu kanun fetih sırasında alınan esirlerin beşte...
Göktürklerin en batı ucunu temsil eden Türk gruplarından olan Hazarlar, yaklaşık olarak 630 yılında Batı Göktürklerin zayıflaması sonrası ve Çin esaretine girmesine yakın bir dönemde serbestlik kazanmışlar ve böylece İtil, Yayık, Don ve Kuban nehirlerinin havzasında Hazar Kağanlığı adında bir devlet kurmuşlardır. Semender ve Belencer boyları olarak bildiğimiz ve Avarların saldırısı ile yıkılmış olan Sabarlar da bu teşkilat içinde yer alarak zamanla kuvvetli bir devlet teşkilatı...
I.Dünya Savaşı Versay ve Mondros gibi ( daha sonra Sevr) arkasında geniş halk yığınlarını mutsuz ve öfkeli bırakan antlaşmalarla sona ermiştir.Almanya’da İmparatorluk yıkılıp yerine Weimar Cumhuriyeti Kurulmuştur.Ağır antlaşma tazminatları Almanya’da hiper enflasyon yaşanmasına neden olmuştur.(bir ekmeğin fiyatı 375 milyar marka kadar çıkmıştır)Bu durum Almanya’da Hitler’i iktidara getirmiştir. İtalya ise I. Dünya Savaşı’ndan beklentilerini karşılayamamış ve bu süreç Benito Mussolini’nin başa geçmesiyle son bulmuştur.Çarlık Rusyası’nın...
Rusların tarihleriyle Türklerin tarihleri ters zamanlıdır. Çünkü Türklerin tarihte inişe geçtiği dönemde Ruslar çıkışa geçmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu Yükselme döneminde Rusya henüz emekleme aşamasındadır. Rusya’nın güçlenip Güney’e inmesinde ve Türklerin başına bela olmasında Timur’un büyük payı vardır. Timur Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i Ankara savaşında yenilgiye uğratıp, Anadolu Türk...
 5  ...