• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/Eglenceli_Tarih

Anket
eglencelitarih.com'u arkadaşlarınıza da önerir misiniz?

Anasayfa

Sultan Murad 1326 yılında doğdu. Annesi Nilüfer Hatun’dur. Sultan Murad 37 yaşında tahta geçer geçmez idari ve askeri bazı düzenlemeler yaptı. Kazaskerlik (Ordu Kadılığı) makamını kurdu ve başına Çandarlı Hayrettin Paşa’yı getirdi. Rumeli beylerbeyliğini kurarak başına Lala Şahin Paşa’yı getirdi ve uç teşkilatlarında da düzenlemelerde bulundu. Mali düzenlemeler alanında ise ‘pencik’ usulü adlı kanunu getirdi. Bu kanun fetih sırasında alınan esirlerin beşte...
Göktürklerin en batı ucunu temsil eden Türk gruplarından olan Hazarlar, yaklaşık olarak 630 yılında Batı Göktürklerin zayıflaması sonrası ve Çin esaretine girmesine yakın bir dönemde serbestlik kazanmışlar ve böylece İtil, Yayık, Don ve Kuban nehirlerinin havzasında Hazar Kağanlığı adında bir devlet kurmuşlardır. Semender ve Belencer boyları olarak bildiğimiz ve Avarların saldırısı ile yıkılmış olan Sabarlar da bu teşkilat içinde yer alarak zamanla kuvvetli bir devlet teşkilatı...
I.Dünya Savaşı Versay ve Mondros gibi ( daha sonra Sevr) arkasında geniş halk yığınlarını mutsuz ve öfkeli bırakan antlaşmalarla sona ermiştir.Almanya’da İmparatorluk yıkılıp yerine Weimar Cumhuriyeti Kurulmuştur.Ağır antlaşma tazminatları Almanya’da hiper enflasyon yaşanmasına neden olmuştur.(bir ekmeğin fiyatı 375 milyar marka kadar çıkmıştır)Bu durum Almanya’da Hitler’i iktidara getirmiştir. İtalya ise I. Dünya Savaşı’ndan beklentilerini karşılayamamış ve bu süreç Benito Mussolini’nin başa geçmesiyle son bulmuştur.Çarlık Rusyası’nın...
Rusların tarihleriyle Türklerin tarihleri ters zamanlıdır. Çünkü Türklerin tarihte inişe geçtiği dönemde Ruslar çıkışa geçmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu Yükselme döneminde Rusya henüz emekleme aşamasındadır. Rusya’nın güçlenip Güney’e inmesinde ve Türklerin başına bela olmasında Timur’un büyük payı vardır. Timur Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i Ankara savaşında yenilgiye uğratıp, Anadolu Türk...
Selçuklu Devleti'nin kurularak, özellikle batı yönünde fetihlerin başlatılması ve dolayısıyla Anadolu'nun tamamen fethedilip bir Türk yurdu haline getirilmesinden çok önceki zamanlarda (Miladi iV. yüzyılın sonlarına doğru), Anadolu'ya ilk Türk girişi, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Şöyleki; Asya Hunları'nın devamı ve torunları oldukları bilim alemince tespit edilen Batı Hunları (Avrupa Hunları), hareket kabiliyetleri fazla olan çevik atlı birliklerinden oluşan kalabalık ordularla...
Günümüzde Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar uzanan çok geniş bir sahada yaşayan Türklere çağlar boyu şüphesiz birçok bölge yurtluk yapmıştır. Bunun günümüzde saha adları olarak yansımaları doğudan batıya şöyledir: Yakutistan, Güney Sibirya-Altaylar, Moğolistan Kansu-Ordos, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Kuzey Afganistan, Horasan, Kafkaslar ve Azerbaycan, MusulKerkük, Halep civarı, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan...
Orhan Gazi, Osmanlı sultanlarının ikincisi olup 1281’de Söğüt’te dünyaya geldi. Babası Osman Gazi annesi Şeyh Edebali’nin kızı Mal hatundur. İyi bir eğitim alan Orhan babası Osman Gazi’nin kumandanları ve arkadaşlarından silah eğitimi ve savaş taktikleri öğrendi. Osman Gazi, Yarhisar ve Bilecik’i fetih arifesindeyken, Bilecik tekfurunun oğluna gelin gitmekte olan Yarhisar tekfurunun kızı Holofira’yı esir aldı. Osman Gazi yiğitlik çağına gelmiş Orhan ile Holofira’yı evlendirdi. Holofira İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu ve Nilüfer adını...
Cengiz Han Moğol kabilelerini birleştirerek büyük bir imparatorluk kurdu. (1219-20) Önce Türkistan’dan başlayarak Acem diyarına oradan da Bağdat’ta kadar geldi. Durdurulamaz Moğol akınları bölgedeki istikrarı ve huzuru bozdu ve Müslümanları göç etmeye zorladı. Birçok Oğuz boyu Rum iline yani Anadolu’ya göçe başladı. Bu boylardan biri Kayıhan oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Kayı Boyu idi. Elli bin göçer evle Kayılar önce Erzurum’a oradan da Erzincan’a ilerledi. Bölgenin engebeli olması davar...
Diktatör diyince aklımıza hep eli sopalı, herkesin nefret ettiği, halka rağmen iktidara silah zoruyla gelen, ülkenin demokrasisine tecavüz eden zalim insanlar gelir. Eğer bir lider diktatör ise mutlaka sürekli masum insanları öldüren, kimsenin sevmediği biri olmalı diye düşünürüz. Oysa gerçek, düşündüğümüzün tam tersidir. Tarihteki tüm diktatörler halkın bir kesimi tarafından fanatik şekilde sevilmiştir. Hatta ”yarı tanrı” ilan edilerek tapınılan diktatörler bile vardır. En önemlisi ise diktatörlerin çoğu, halkın gönül rızasıyla...
Günümüz Dünya Hukukunun temeli Roma Hukukuna dayanmaktadır. Roma’da yazılı hukukun bilinen ilk kaynağı olan On İki Levha Kanunları için Yunan etkisinin olduğu söylencesi ortalıkta dolaşsa da uzmanlar Roma Hukuku’nun orjinalliği konusunda hemfikirdirler. Bu yazımızda Roma Hukuku’nun gelişim sürecini ana başlıklarıyla ele alacağız. Roma’nın kuruluşu olan...
Yaptığı katliamlar, gerçekleştirdiği yıkımlar tarihin tozlu sayfalarında bir ibret vesikası olarak yerini aldı. 6 milyon Yahudi’yi, Çingeneleri engellileri öldürdü. Hayal ettiği Alman imparatorluğu için hem kendisini hem milletini ateşe attı. Bununla da yetinmedi. Tüm dünyayı 6 yıl sürecek bir savaşa oktu. Alman halkı onu yarı bir tanrı olarak görüyordu. Mitinglerine...
19.Yüzyılda Rusya’nın Avrupa politikaları üzerindeki etkisi ve artan kuvvet kazanımı çok uluslu emperyal güçler için muazzam bir tehdit halini almıştır. Fransız Devriminin de etkileri göz önüne alındığında Avusturya ve Osmanlı İmparatorlukları bu baskıyı gün geçtikçe üzerlerinde hissetmişlerdir. III. Selim döneminde başlamış olan Sırp isyanı 1806-1812 yılları arasındaki Osmanlı-Rus savaşları sırasında oldukça kuvvetli bir destek bulmuş, Sultan II.Mahmut’un...
Çağrı ve Tuğrul Beyler, kendileri için daha, elverişli sahalar bulmak üzere, bir keşif seferi yapmak hususunda anlaştılar ve Tuğrul Bey taarruzundan uzak sahralara çekilirken ağabeyi Çağrı Bey, 3.000 kişilik süvari kuvveti başında batı istikametinde, Anadolu’ya doğru hareket etti. Bizans sınırı eskiden beri onlarca malumdu. Daha 964 ve 966 yıllarında Horasan'dan Ermeniye bölgesine gaza için kalabahk gönüllüler gelmişlerdi. Bunların arasında...
 6  ...