• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Selçuklu Devleti'nin kurularak, özellikle batı yönünde fetihlerin başlatılması ve dolayısıyla Anadolu'nun tamamen fethedilip bir Türk yurdu haline getirilmesinden çok önceki zamanlarda (Miladi iV. yüzyılın sonlarına doğru), Anadolu'ya ilk Türk girişi, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Şöyleki; Asya Hunları'nın devamı ve torunları oldukları bilim alemince tespit edilen Batı Hunları (Avrupa Hunları), hareket kabiliyetleri fazla olan çevik atlı birliklerinden oluşan kalabalık ordularla...
Günümüzde Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar uzanan çok geniş bir sahada yaşayan Türklere çağlar boyu şüphesiz birçok bölge yurtluk yapmıştır. Bunun günümüzde saha adları olarak yansımaları doğudan batıya şöyledir: Yakutistan, Güney Sibirya-Altaylar, Moğolistan Kansu-Ordos, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Kuzey Afganistan, Horasan, Kafkaslar ve Azerbaycan, MusulKerkük, Halep civarı, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan...
Orhan Gazi, Osmanlı sultanlarının ikincisi olup 1281’de Söğüt’te dünyaya geldi. Babası Osman Gazi annesi Şeyh Edebali’nin kızı Mal hatundur. İyi bir eğitim alan Orhan babası Osman Gazi’nin kumandanları ve arkadaşlarından silah eğitimi ve savaş taktikleri öğrendi. Osman Gazi, Yarhisar ve Bilecik’i fetih arifesindeyken, Bilecik tekfurunun oğluna gelin gitmekte olan Yarhisar tekfurunun kızı Holofira’yı esir aldı. Osman Gazi yiğitlik çağına gelmiş Orhan ile Holofira’yı evlendirdi. Holofira İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu ve Nilüfer adını...
Cengiz Han Moğol kabilelerini birleştirerek büyük bir imparatorluk kurdu. (1219-20) Önce Türkistan’dan başlayarak Acem diyarına oradan da Bağdat’ta kadar geldi. Durdurulamaz Moğol akınları bölgedeki istikrarı ve huzuru bozdu ve Müslümanları göç etmeye zorladı. Birçok Oğuz boyu Rum iline yani Anadolu’ya göçe başladı. Bu boylardan biri Kayıhan oğlu Süleyman Şah önderliğindeki Kayı Boyu idi. Elli bin göçer evle Kayılar önce Erzurum’a oradan da Erzincan’a ilerledi. Bölgenin engebeli olması davar...
Diktatör diyince aklımıza hep eli sopalı, herkesin nefret ettiği, halka rağmen iktidara silah zoruyla gelen, ülkenin demokrasisine tecavüz eden zalim insanlar gelir. Eğer bir lider diktatör ise mutlaka sürekli masum insanları öldüren, kimsenin sevmediği biri olmalı diye düşünürüz. Oysa gerçek, düşündüğümüzün tam tersidir. Tarihteki tüm diktatörler halkın bir kesimi tarafından fanatik şekilde sevilmiştir. Hatta ”yarı tanrı” ilan edilerek tapınılan diktatörler bile vardır. En önemlisi ise diktatörlerin çoğu, halkın gönül rızasıyla...
Günümüz Dünya Hukukunun temeli Roma Hukukuna dayanmaktadır. Roma’da yazılı hukukun bilinen ilk kaynağı olan On İki Levha Kanunları için Yunan etkisinin olduğu söylencesi ortalıkta dolaşsa da uzmanlar Roma Hukuku’nun orjinalliği konusunda hemfikirdirler. Bu yazımızda Roma Hukuku’nun gelişim sürecini ana başlıklarıyla ele alacağız. Roma’nın kuruluşu olan...
Yaptığı katliamlar, gerçekleştirdiği yıkımlar tarihin tozlu sayfalarında bir ibret vesikası olarak yerini aldı. 6 milyon Yahudi’yi, Çingeneleri engellileri öldürdü. Hayal ettiği Alman imparatorluğu için hem kendisini hem milletini ateşe attı. Bununla da yetinmedi. Tüm dünyayı 6 yıl sürecek bir savaşa oktu. Alman halkı onu yarı bir tanrı olarak görüyordu. Mitinglerine...
19.Yüzyılda Rusya’nın Avrupa politikaları üzerindeki etkisi ve artan kuvvet kazanımı çok uluslu emperyal güçler için muazzam bir tehdit halini almıştır. Fransız Devriminin de etkileri göz önüne alındığında Avusturya ve Osmanlı İmparatorlukları bu baskıyı gün geçtikçe üzerlerinde hissetmişlerdir. III. Selim döneminde başlamış olan Sırp isyanı 1806-1812 yılları arasındaki Osmanlı-Rus savaşları sırasında oldukça kuvvetli bir destek bulmuş, Sultan II.Mahmut’un...
Çağrı ve Tuğrul Beyler, kendileri için daha, elverişli sahalar bulmak üzere, bir keşif seferi yapmak hususunda anlaştılar ve Tuğrul Bey taarruzundan uzak sahralara çekilirken ağabeyi Çağrı Bey, 3.000 kişilik süvari kuvveti başında batı istikametinde, Anadolu’ya doğru hareket etti. Bizans sınırı eskiden beri onlarca malumdu. Daha 964 ve 966 yıllarında Horasan'dan Ermeniye bölgesine gaza için kalabahk gönüllüler gelmişlerdi. Bunların arasında...
1935 yılı Ekim ayında, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na bir mektup geldi... Mektup 30 Eylül 1935 ta kaleme alınmıştı. Kaleme alan kişi; Beşiktaş’ın ünlü diş doktorlarından Sami Günberg’ti... O, kısa bir süre önce Paris’te kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel bir toplantıya katılmıştı. Bu sırada, Musevi Bilim Örgütü (OSE) adıyla dünyaca ünlü bir sivil toplum oluşumun Paris ve Londra üyelerinin önde gelen isimleri kendisini ziyarete gelmişlerdi. Bunlar, dünyaca ünlü doktorlar ve onların yardımcılarından oluşuyo...
Onca büyük iş başarmış büyük adamlara ölüm yakıştırılamaz. Ancak ölüm, tıpkı doğum ve yaşam gibi doğal bir durumdur. Her canlı doğar, büyür, belli bir süre yaşar ve ölür... Atatürk de öyle... O, yetim büyümüş bir çocuktu. Gün geldi beş kuruş bulamadan, genç bir delikanlı olarak İstanbul’da Harbiye’de okuduğu günlerde zaman geçirmek zorunda kaldı. Hep aklında annesi ve kız kardeşi vardı: Ne yer, ne içerler; nasıl geçinir...
13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da İslâm dinini, sûfîlik, fütüvvet ve gazâ kurallarını halka öğretmek için Türkçe yazılmış bir literatür bulmaktayız. Bunlar, kuşkusuz o zaman toplumdaki belli gereksinimlere yanıt vermek ve belli grupları aydınlatmak ve eğitmek amacını güdüyordu. Selçuklu şehirlerinde, özellikle Konya'da egemen Fars dili ve edebiyatı karşısında basit bir Türkçe ile yazılmış bu gibi eserler, çoğu...
Hazar tarihinin esasını oluşturan onların askeri başarıları değil, tam tersine Bizans'la yaptıkları ittifak ile barış ve din politikalarıdır. "Hazar Barışı" ilkesi ülkeye nispi bir istikrar getirmiş, kültürün gelişmesini sağlamıştır. Bir bölümüyle Rusya'nın "kara toprakları" olacak olan Hazar toprakları henüz kullanılmamaktadır; bu konuda bilgi veren herkes ülkenin hiç bir şey üretmediği konusunda birleşmektedir. Fakat ülkenin zenginliği de gerçek dışı değildir. Bu zenginlik toplumun ticaret etkinliğinden daha doğrusu ithalat ve ihracat, yani aracılık...
 6  ...