• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarihAnasayfa

Bilindiği üzere Moğol İmparatorluğu tarih boyunca süregelmiş en büyük tek parça imparatorluktur. 1206 yılında Temuçin yani Cengiz Han tarafından kurulan bu devlet zamanında parçalanmış olan devletleri birer birer yutarak büyümüştür. Ele geçirdikleri yerlerde kendilerine direk teslim olmadıkları zaman kadın,çocuk dinlemeden katletmişlerdir. Şimdi bu imparatorluğun yapısını inceleyelim. Moğol İmparatorluğu , Türkler’in bozkır geleneğinden gelen ilk defa Mete Han tarafından uygulanmış onlu teşkilatı...
Güney Sibirya’da, Yenisey ırmağının yukarı mecrası boyunca İskandinav runik yazısına benzer bir yazı ile yazılmış kitabelerin bulunduğu daha 18. yüzyıl başlarında biliniyordu. Birçok bilginler bu kitabelerle uğraşmış ve bunların dilinin ne olabileceği konusunda türlü görüşler ileri sürmüşlerdi. 1887 ile 1888’de Finlandiya’dan Sibirya’ya gönderilen bilim adamları (H. J. H eikel ve başkaları) Yenisey kitabelerinin mükemmel kopyalarını hazırladılar...
IŞID'in ortaya çıkması ile bilikte Vahhabilik'de gündemimizi işgal eder oldu. Ahmet Cevdet Paşa eserinde Vahhabiliğin ortaya çıkışını ve yayılmasını şu şekilde anlatmıştı: Arap Yarımadası'nda Basra ile Mekke arasında bulunan Necid dolaylarında Hz.Ebubekir(R.A) zamanında "Müseylemet'ül Kezzab" adında yalancı bir peygamber çıkmış, yalanları ile ortalığıkarıştırmaya kalkmıştı. Şimdi de Mehmet bin Abdülvehhap...
Jean D'arc Yüz Yıl savaşlarının devam ettiği yıllarda Fransa'nın doğusunda bulunan Domremy köyünde dünyaya geldi.Jean D'arc ilginç bir kişilikti. Geleneklerin belirleyici olduğu bir dönemde o bir kadın olmasına rağmen erkek giysileri giyiyor, ülkesi için kılıç kuşanıyordu. Jean D'arc 'ın dikkat çekici bir figür olarak ortaya çıkması, Fransa'nın,İngiltere karşısında zor durumda kalması ile alakalıdır. İngiltere, 1415'de...
Kendi tarihlerinde radikal değişim ve dönüşümlere imza atan tüm devlet adamlarının birtakım olumsuz sıfatlarla anılmaları adeta kaderleridir. Deli Petro örneğinde olduğu gibi II. Mahmud da geleneksel ve muhafazakâr çevreler tarafından ”Gavur Padişah” olarak yaftalanmıştır. II. Mahmud devrinde özellikle kılık kıyafet alanında 1829’da atılan radikal adımlarla fes, pantolon, ceket gibi yeni kıyafetlerin benimsenmesi, onun ciddi bir biçimde eleştirilmesine neden...
Osmanlı padişahları imparatorluğun kuruluşundan itibaren orduları komuta ederek, büyük zaferlere imza attılar. Padişahların 15’i, ordularının başında sefere çıkmış, bunlardan da 10’u meydan muharebelerinde orduyu komuta etmişlerdir. İlber Ortaylı‘nın dediği gibi Osmanlı hanedanı kadar maraşal çıkaran başka bir hanedan yoktur. İlk 10 padişah istisnasız olarak...
Anadolu’da emperyalizme karşı bir Kurtuluş Savaşı veren Atatürk -pek anlatılmasa da- eş zamanlı olarak Irak’ta ve Suriye’de de antiemperyalist hareketlerin gelişmesine destek olmuştur. Öyle ki Arap İslam dünyasında Kemalist hareketin Irak-Suriye uzantısına, “Harekât-ül Kemaliye” adı verilmiştir. Atatürk, Anadolu’daki antiemperyalist milli hareketle, Irak’taki ve Suriye’deki...
Osmanlılar’ın, Oğuzlar’ın sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyundan oldukları kabul edilir. Ancak bu mesele tarihçiler arasında derin tartışmalara sebep olmuştur. Paul Wittek, Osmanlılar’ın II. Murad’dan itibaren Oğuz şeceresinde şerefli bir yer sahibi olmak için böyle bir geleneğin vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduklarını ileri sürerek, Kayı kökenini kabul etmez. Zeki Velidi Togan ise Osmanlılar...
Türk Kağanlığının (I.Göktürk Kağanlığı) hanedanı A-Shih-na (Aşina) sülalesidir. Bu hanedan sülalesinin ismi, dilimize yanlış bir şekilde “Asena-dişi kurt” anlamında girmiştir. Aşina sülalesinin ve I.Göktürk Devletinin son kudretli Kağanı Shih-pi (Şipi-Sibir)’dir. 609 Yılında ölen babası Ch’i-min gibi Çin hayranı olmamış, Türk töresine ve halkına bağlı kalmıştır. Bu dönemde Çin’de hakim olan Sui...
Şamanizm en eski devirlerden beri özellikle Asya topluluklarında var ola gelen bir din olarak bilinse de bazı bilim adamlarınca sadece din duygularını içeren bir kült olarak gösterilmektedir. Henüz İnsanlığın avcılık döneminde tüm insanlığı kucaklayan Şamanizm’i hayat bulduğu topluluklarda kültür birliği öğelerinden bir tanesi olarak görebiliriz. Bu kültürel birikimler zamanla toplumlarda farklılaşarak, çeşitli dinlere evrilmişlerdir. Hatta temel inanç esasları bağlamında hiç ilgileri bulunmayan
Bir tarım toplumu olan Osmanlı’da, 16.yüzyıl sonlarından itibaren başlayan ve 18.yüzyıl ortalarında zirve yapan idari aksamaların ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar zirai hayatı ve buna bağımlı olarak hayatını sürdüren toplumun sayıca en kalabalık kesimini oluşturan köylüleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yazımda Osmanlı zirai idari tarzının ve buna bağlı olarak toplumun...
Fulbright Anlaşması'nın 1. maddesine göre Türkiye'de ''Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu'' adıyla bir eğitim komisyonu kurulacak, komisyonun giderleri ise Türkiye'nin ABD'ye olan borcundan karşılanacaktır. Komisyonun amacı, ''Eğitim programının idaresini kolaylaştırmaktır.'' Komisyon dördü Türk, dördü Amerikalı sekiz üyeden oluşacak, başkanı da ABD büyükelçisi olacaktır. ABD'li üyeleri ABD dışişleri bakanı atayacaktır. Komisyon doğrudan ABD dışişleri...
Sovyetler Birliği Almanya ile Japonya ' nın yenilmesi ile doğusunda ve batısında meydana gelen boşlukta yayılma politikası takip etmeye başldı. Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikalarına karşı, ABD’nin Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı uygulamaya başlaması üzerine faaliyetlerini artıran Sovyetler Birliği, 5 Ekim 1947’de diğer peyk ülkelerle birlikte Kominform’u kurdu. Doğu bloğu ortaya çıkmış oldu ve...
 7  ...