• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/eglencelitarih?ref=bookmarks
  • https://plus.google.com/+Eglencelitarihtarih
  • https://twitter.com/eglencelitarih

Anasayfa

Türk tarihiyle ilgili pek çok efsane uydurulmuştur. Bu efsanelerden birisi de Çin'de yer aldığı söylenilen, beyaz piramitler hakkındadır. Haluk Tarcan gibi kişiler bu piramitlerin Türklere ait olabilceğini dile getirmişlerse de bu aralar, Çindeki Türk piramitleri dendiğinde akla gelen ilk kişi, Oktan Keleş'tir. O piramitlerin, Türklere ait olduğunu iddia etmekle kalmamış, bir de piramitlerin içinden çektiğini iddia ettiği bir kaç fotoğraf yayınlamıştır.. Oktan Keleş'in iddiası kendisine sorulan sorulara tutarsız cevaplar veren, yaşlı...
Hıristiyanlar 1.yüzyılda güç kazanmaya başladıklarında Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da giderek çoğalıyorlardı. Buralardaki Yahudi bölgelerinde ibadethaneleri doldurmaya başladılar. Ancak Tevrat’ı dikkate almadıkları için zamanla Sinagoglardan kovulmaya başladılar. 70’li yıllarda Yahudi ayaklanması nedeniyle Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlığı, Yahudiliğin bir kolu, mezhebi gibi görüyordu. Daha sonra Hıristiyanlar, sinagoglardan ayrılıp kendi kiliselerinde toplanmaya başlayınca Roma bu durumu lanetlemeye başla Yahudilerin...
1904-1905 Rus-Japon Savaşı modern zamanlarda bir Avrupa gücünün ilk defa bir Asya gücü tarafından yenilgiye uğratıldığı ve Rusya’nın Uzak Doğu’daki yayılmacı politikasını durdurmaya mecbur bırakıldığı bir savaştır. Japonya ise bu savaşla birlikte bir Dünya gücü olarak ortaya çıkmış ve Uzak Doğudaki egemenliğini kuvvetlendirmiştir. Japonya, esasında 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle mevcut feodal ve sosyal yapısı itibarı ile modern bir devlet yapısına bürünmüştür. Bu dönem içinde eski katı muhafazakar...
1360’lı yıllarda Çağatay Hanlığının başındaki Tuğluk Timur Han’a verdiği destekle Keş bölgesinin egemeni olmayı başaran Timur, liderlik yeteneklerini kullanarak emrine giren ordu üzerinde önemli bir otorite sağlamış ve yeterli güce ulaştıktan sonra Tuğluk Timur Han ile ilişkisini kesmiştir. Kendisi Cengiz Han soyundan gelmediği için kaideler gereği Çağatay Hanlığının başına geçmesi imkansızdı. Bu yüzden Cengiz Han soyundan gelen Suyurgatmış’ı kukla bir Han olarak başa geçirmiştir. Timur işte bu nedenledir...
Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı konularından biri tekke ve zaviyelerin kapatılmasıdır. Osmanlı’nın kuruluşunda önemli rol oynayan, imparatorluğun altın çağlarında önemli ilim adamlarını yetiştiren tekkeler, imparatorluğun yıkılma döneminde ise devleti içten çürüten bir mikrop haline gelmiştir. 16. yüzyılın sonlarından itibaren tamamen nakilci bir din anlayışını benimseyen tekke ve zaviyeler, gerçek hayattan koparak imparatorluğun ,sosyal hayatındaki aktif görevlerini eskisi gibi yerine getirememişlerdir. Bu yüzden tekkeler, imparatorluğun gerileme ve yıkılış dönemlerinde tamamen...
Kadının özgürlük mücadelesi yüzyıllardır süren erkek egemenliğine karşı eşitlik, özgürlük istekleriyle ortaya çıkmıştır ve kendini feminizm olarak ifade etmiştir. Dünyada ilk kadın hareketleri 18. yüzyılın sonlarında Fransız devrimiyle başlamıştır. Farklı kesimlerden bir çok kadın, devrime destek vermişler ve devrimin 3 önemli söylemi olan eşitlik, özgürlük, kardeşlik haklarını kendileri için de talep...
Her yılbaşında hayatımızdan rüzgar gibi gelip geçiyor. Kuzey kutbundan uçan ren geyikleri arabasına binip dünyadaki tüm çocuklara hediyeler dağıtan kırmızılar içindeki yaşlı, ak sakallı tonton dede… Kimden bahsettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Tarihteki gelmiş geçmiş en büyük sembollerden biri… Noel baba… Kimisine göre Hristiyanlığın sembolü, kimisine göre ise kapitalizmin insanları kandırmak için ürettiği en büyük reklam yıldızı...
Cadıya, gulyabaniye, hordağa inananlar dünyanın her tarafında her zaman bulunur. Hüseyin Rahmi merhum bu korkunç mevzuu mizalı edebiyatı­mıza mal etmişti. Zamammızda da gazeteler perili, cinli evlerden, geceleyin taşlanan pencerelerden bahsederler, arası Çok geçmez, bu cinlerle perilerin huysuz ve geçimsiz komşular ve bir takım külhani serseriler olduğunu öğreniriz. Tarihimizde garip vak'alara ve pek tuhaf ve hatta tüyler ürpertici batıl itikatlara rastlanır. Bakınız...
Ionia Ayaklanması'nın bastırılmasından iki yıl sonra, MÖ. 492 yılında, Mardonios komutasındaki Pers ordusu Trakya'ya bir sefer yaparak, bölgedeki Pers egemenliğini güçlendirdi. Fakat Persler için potansiyel tehlike olan ve Ionia Ayaklanması'nı destekleyen Yunanistan hala Pers egemenlik alanının dışında kalıyordu. Bu nedenle, i.Ö. 490 yılında Datis ve Artaphernes komutasındaki Pers donanınası Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan'a ayak...
Selçuklular, Anadolu’ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı. Ancak Bizans Anadolu’nun tek hakimiydi. İlk Türk akınlarının başladığı sırada Ani, Van, Lori ve Kars’ta Ermeni prenslikleri bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu, II. Basilios’un 1021’deki Doğu Anadolu seferlerinden itibaren bu bölgedeki Ermeni prensliklerini ortadan kaldırdı. Son Ermeni prensliği de 1064’te Selçuklular’ın korkusundan Bizans’a tâbi oldu. Bizans İmparatorluğu, Ermeni prensliklerinin siyasî hakimiyetlerine...
Her yılbaşında aynı kısır tartışmalar belli çevreler tarafından sürekli dillendiriliyor, insanlara yılbaşını kutlamayınız yoksa dinden çıkarsınız tarzında broşürler dağıtılıyor. Bu insanların kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne noelin 25 Aralık olduğundan, ne de yılbaşının 31 Aralık’ta kutlandığından haberleri yok. Her cahil gibi her şeyi bildiklerini sanıp aynı tartışmaları tekrar tekrar yapmaktan sıkılmıyorlar. Ben bu kısır tartışmaya girmeyeceğim. Müslüman yılbaşı kutlar mı kutlamaz mı bu tartışmayla ilgilendirmiyor. İsteyen kutlasın...
Bilindiği üzere Emir Timur Türk tarihinin büyük kumandanlarındandır. Hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Elinde hiçbir imkan olmaksızın döneminin en güçlü devletini kurmuştur. Daha çok askeri yönleri ağır basmış bir liderdir. Fakat Emir Timur yalnız bundan ibaret değildir. Bu yazımda Emir Timur askeriye dışı kişiliğini sizlere aktarayım. Emir Timur öncelikle sanata, eğlenceye çok düşkün bir adamdır. Onda bulunan en ilginç özelliklerden birisi fethettiği yerlerdeki bilginleri, zanaatkar ve sanaatkarları çok sevdiği başkenti Semerkand'a getirmesidir. Hatta bu...
Martin Luther King, bir Afrikalı-Amerikalı baptist papaz, ırksal eşitlik ve siyah vatandaşların eşit vatandaşlık hakları için yaptığı eylem ve yürüyüşlerle 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Yurttaş Hakları Kanunu’nun çıkmasını sağlamış fikir ve düşünce adamıdır. Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşü ile tanınmaktadır. Irkçılığa karşı yaptığı ilk eylem otobüslerdeki ayrımcılığa karşı olmuştur. Çünkü o dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahlar ve beyazlar otobüslerde ayrı bölümlerde otururdu. Siyahlar...
 9  ...